“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดตามและให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ให้แก่ชาวบ้านที่ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต)

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดตามและให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ให้แก่ชาวบ้านที่ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น.โดยมี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. พร้อมด้วย นายพิชิต สันติเมธากุล มอบสิ่งของ และให้กำลังใจแก่ชาวบ้านร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต) โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้แทนนาย ไสว หัดมี ผู้ใหญ่บ้านยุบหวาย เป็นตัวแทนชาวบ้านรับมอบสิ่งของ อุปโภค และบริโภคซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.และ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เพื่อนำไปประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้มาร่วมกิจกรรมสร้างฝายต่อไป

การสร้างฝายชะลอน้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระดับประชาชนในพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการสร้างฝาย มีฝายกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและด้านอื่นๆ ได้ร่วมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บูรณาการร่วมกันระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนซึ่งเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ของ อำเภอทับสะแก ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ทั้งหมด 50 ครัวเรือนได้มีน้ำอุปโภคในการเกษตร เพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นดินเนื้อที่ประมาณ 90-100 ไร

การสร้างฝายมีชีวิต ลำห้วยหนองไม้ดำ พื้นที่บริเวณเขต หมู่ 3 บ้านยุบหวายกับหมู่1บ้านไร่ใน ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ !!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

Related posts