“บิ๊กอู๋”จัดทีมแพทย์ พยาบาล ลงสถานประกอบการสมุทรสาคร ส่งเสริมลูกจ้างมีสุขภาพที่ดี

 

รมว.แรงงาน เปิดกิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ดีเดย์พื้นที่สมุทรสาคร จัดทีม แพทย์ พยาบาล ส่งเสริมสุขภาพลูกจ้างในสถานประกอบการให้ผู้ประกันตนมีสุขภาพทั้งกายและใจที่ดี สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ณ บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยกล่าวว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการครั้งนี้ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมในจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นสังคมสุขภาพดี ที่น่าอยู่ สถานประกอบการเองจะมีผู้ใช้แรงงานสุขภาพดี ซึ่งการมีแรงงานสุขภาพดีจะทำให้การบริหารจัดสายการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สถานประกอบการควรส่งเสริมให้ผู้ประกันตน
ที่ทำงานอยู่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ โดยครอบคลุมไม่ให้เกิดโรค 5 โรคสำคัญ คือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเรื้อรังและโรคมะเร็ง

 

 

 

ทั้งนี้ การเจ็บป่วยของผู้ประกันตนที่ทำงานในสถานประกอบการ นอกจากจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแล้ว สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งของการเจ็บป่วย คือ พฤติกรรมในการดำรงชีวิตทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ซึ่งถ้าเราสามารถทำให้ผู้ประกันตนสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมถึงการควบคุมสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการให้เหมาะสมต่อการมีสุขภาพดีด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการขยายผลต่อไปยังที่บ้าน ชุมชน และสังคมต่อไปอย่างยั่งยืนสอดรับกับนโยบาย ๔ ส. ของจังหวัดสมุทรสาครด้วย

 

 

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการในเชิงรุก และการขับเคลื่อนภารกิจเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพดีให้แก่ประชาชนและชุมชน โดยการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน การตรวจสุขภาพเป็นกิจกรรมที่สำนักงานประกันสังคมได้มีประกาศให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ ซึ่งในข้อเท็จจริงพบว่าผู้ประกันตนไม่สะดวกเดินทางไปรับการตรวจสุขภาพได้ เนื่องจากต้องลาหรือหยุดงานไปตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ ซึ่งไม่ได้รับความสะดวกในทางปฏิบัติของผู้ประกันตน

 

 

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของ รมว.แรงงาน เรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้ประกันตนที่ให้มีการขยายผลในระดับจังหวัด เป็นการการลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ต่อแรงงานต่างด้าวที่ได้รับสิทธิการตรวจสุขภาพเท่าเทียมกับคนไทย เป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายและภาพลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสาครในมิติใหม่ ให้เป็นเมืองสุขภาพดี ที่น่าอยู่ เป็นการรณรงค์ให้นายจ้างสถานประกอบการ ให้ความสนใจและใส่ใจ ต้องการดูแลสุขภาพให้กับลูกจ้างของตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน จากเป้าหมายดำเนินการภายในจังหวัดสมุทรสาคร 50,000 คน

 

 

 

 

Related posts