โครงการปฐมนิเทศยุวแรงงาน เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและการมีงานทำของกลุ่มยุวแรงงาน

 

วันที่. 1 เมษายน 2562. พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศยุวแรงงาน เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและการมีงานทำของกลุ่มยุวแรงงาน ตามนโยบาย 3 A ของกระทรวง ซึ่งต้องการ ส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีงานทำในช่วงปิดภาคเรียนและช่วงว่างจากการเรียน เพื่อเสริมเสร้างทักษะการเรียนรู้โลกของการทำงาน ทักษะชีวิต เรียนรู้และฝึกความอดทน ระเบียบวินัย การหารายได้ระหว่างเรียน พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้ แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน และมีพิธีส่งมอบยุวแรงงานที่ผ่านการอบรมเข้าสู่ระบบการทำงาน ต่อไป.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts